Pripeljite odpadni material
in se odpeljite z nagrado

Izpolnite kupon in sodelujte v nagradni igri za
električno kolo, električni skiro in druge privlačne nagrade.

Žrebanje bo 15.10.2020, ob 10.00 uri v Dinosu d.o.o. Ljubljana

 

Lokacije

Parkirišče na Breznici ( Vrba – Breznica), sobota, 26.9.2020, med 8.30 in 12.00 uro

Ihan – pri gasilskem domu, Breznikova cesta 76, sobota, 26.9.2020, od 8.00 do 12.00 ure

Poljane nad Škofjo Loko – parkirišče nasproti pokopališča, sobota 3.10.2020 med 8.00 in 12.00 uro

Parkirišče pred domom Krajevne skupnosti Srednja Dobrava oz. gostilno Marička, sobota, 10.10.2020 med 8.30 in 12.00 uro

Dinos Ljubljana, Šlandrova ulica 6, ponedeljek: od 7.00 do 16.00 ure, torek – petek: od 7.00 do 15.00 ure


Kaj odkupujemo?

 • Staro železo in pločevina (radiatorji, bojlerji, stara kolesa, ograje, cevi, orodje, žlebovi, sodi,…);
 • baker, aluminij, medenina (stare vodne pipe oz. armature, kljuke, kabli, razni profili…);
 • odsluženi avtomobilski akumulatorji;
 • star papir (časopis, revije, reklame,..).
 

Kako?

Vsak kilogram materiala bomo stehtali in vam ga takoj plačali po ceniku.

Kaj potrebujete?

Osebno izkaznico in original davčno številko.

Lesa, stekla, gum, plastike, komunalnih, gradbenih in nevarnih odpadkov ne bomo prevzemali.

Pravila nagradne igre

1. Splošne določbe

Organizator nagradne igre je Dinos d.o.o., Šlandrova ulica 6, 1000 Ljubljana.

Nagradna igra bo potekala od 27.6.2020 do 14.10.2020, na lokaciji Dinos Ljubljana Šlandrova ulica 6 in na ambulantnih odkupih po določenih krajih, ki bodo vnaprej določeni in objavljeni.

2. Pogoji za sodelovanje v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi državljani Republike Slovenije. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v podjetju Dinos d.o.o., njihovi sorodniki in vsi tisti, ki so kakorkoli vključeni v organizacijo nagradne igro.

Zaposleni podjetja Dinos d.o.o., ki bo vodil odkup odpadnega materiala v sklopu nagradne igre, ima pravico do vpogleda v osebni dokument sodelujočega.

Osebe mlajše od 18 let lahko v nagradni igri sodelujejo le ob pisnem soglasju staršev oziroma zakonitih zastopnikov. V primeru, da so mladoletniki izžrebani za nagrado, morajo starši odobriti prevzem nagrade. Osebe, mlajše od 15 let, v nagradni igri ne morejo sodelovati.

Sodelujoči v nagradni igri soglašajo, da organizator, kot upravljavec osebnih podatkov, vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko zbranih osebnih podatkov posameznikov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Organizator se zavezuje, da bo zbrane osebne podatke uporabil le v namen identificiranja nagrajencev in obveščanja o nagradni igri.

Organizator se zavezuje, da bo podatke namenil izključno za namen, naveden zgoraj in jih ne bo posredoval tretji osebi, razen, če je to potrebno za izvedbo nagradne igre.

Osebni podatki, ki jih bo sodelujoči v nagradni igri moral oddati so: ime in priimek, naslov, telefonsko številko in podpis.

Pri mladoletnem udeležencu mora zakoniti zastopnik oddati naslednje svoje podatke: ime in priimek naslov, telefonsko številko in podpis.

3. Način sodelovanja

V nagradni igri lahko sodeluje vsak, ki pripelje odpadne surovine na drobni odkup, na lokacijo Dinos d.o.o., Šlandrova ulica 6, Ljubljana, od 27.6.2020 do 14.10.2020, ob ponedeljkih od 7.00 do 16.00 ure, od torka do petka od 7.00 do 15.00 ure ali na organiziran ambulantni odkup , ki poteka na določenih krajih po Sloveniji po predhodnih najavah.

Vsaka fizična oseba lahko odpadni material prodaja le v svojem imenu.

V nagradni igri je mogoče sodelovati tudi brez oddaje odpadnega materiala, tako, da odgovorite na naslednje nagradno vprašanje: » Kje v Ljubljani podjetje Dinos izvaja drobni odkup ?« Sodelujoči mora poslati odgovor na vprašanje poslati v zaprti kuverti na naslov: Dinos d.o.o., Šlandrova ulica 6, Ljubljana, s pripisom »nagradna igra«. Poleg odgovora na nagradno vprašanje, mora organizatorju posredovati svoje podatke, in sicer: ime in priimek, naslov in telefonsko številko, prav tako, pa mora posredovati tudi izjavo z naslednjo vsebino: »Strinjam se z obdelavo posredovanih osebnih podatkov za namen izvedbe nagradne igre in podelitve nagrad ter s tem, da organizator nagradne igre objavi moje osebne podatke na spletni strani www.dinos.si. Po preklicu izjave oziroma izpolnitvi namena za katerega so bili osebni podatki zbrani, zahtevam, da se le- ti nemudoma izbrišejo.«

4. Nagrade in prevzem nagrade

Organizator nagradne igre lahko igro po lastni presoji terminsko prilagodi, s tem, da predhodno izda obvestilo o spremembah, ki ga objavi na spletni strani www.dinos.si

Nagrade Dinosove nagradne igre so:

 • 1x električno kolo
 • 3x električen skiro
 • 100 x nahrbtna vreča Dinos
 

Žrebanje bo v četrtek, 15.10.2020 ob 10.00 uri v prostorih podjetja Dinos d.o.o., Šlandrova ulica 6, Ljubljana.

Žrebanje bo izvedeno v prisotnosti treh članov komisije:
Predsednik komisije: Tomaž Vozel
Član komisije: Blaž Škrabl
Član komisije: Katarina A. Mirtič

Rezultati žrebanja bodo objavljeni na spletni strani www.dinos.si, izžrebanci pa bodo o prejemu nagrade pisno obveščeni po pošti. V obvestilu bodo nagrajenci pozvani, da organizatorju posredujejo svojo davčno številko.

Nagrajenec bo nagrado prevzel na sedežu podjetja Dinos d.o.o., Šlandrova ulica 6, Ljubljana.

Za prevzem nagrade mora nagrajenec potrditi svojo identiteto s predložitvijo osebnega dokumenta.

Organizator si pridružuje pravico, da ne podeli nagrade, če:

 • Če se pojavi utemeljen dvom v istovetnost podatkov udeleženca.
 • Če se ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje pogojev, določenih v teh pravilih .
 • Če se ugotovi, da je sodeloval v nagradni igri v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre oz.
 • je bil izbran v nasprotju s temi pravili.
 • Če se tudi po obvestilu izžrebancev ter ustreznih rezervnih izžrebancev nihče ne odzove na
 • prevzem nagrade, glede na navodila organizatorja nagradne igre.
 • Če prejemnik nagrade ne posreduje organizatorju zahtevanih podatkov, ni upravičen
 • zahtevati izročitve nagrade od organizatorja. Organizator je v tem primeru prost vseh
 • obveznosti, ki jih ima do nagrajenca na podlagi teh pravil. Nagrajenec pa v tem primeru tudi
 • nima pravice do kakršnegakoli drugega ali drugačnega nadomestila.
 

Z oddajo osebnih podatkov in s podpisom, se šteje, da sodelujoči soglaša s temi pravili nagradne igre.

5. Plačilo dohodnine

Dolžnost plačila vseh davkov in prispevkov gre v breme organizatorja nagradne igre.

Nagrajenec je, kot davčni zavezanec, dolžan organizatorju, ki podeljuje nagrado predložiti osebne podatke (ime in priimek, naslov, davčno številko). Vrednost nagrade je izražena v maloprodajni vrednosti. Organizator bo za nagrajenca od navedene vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi za nagrado, ki jo podeljuje.

Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme prejemnika nagrade.

Če želi v nagradni igri sodelovati oseba med 15 in 18 letom, torej mladoletna oseba, mora priti v spremstvu staršev oziroma zakonitih zastopnikov. Ti se morajo na kupon podpisati ter navesti svoje osebne podatke poleg podatkov mladoletnika, s čimer vse šteje, da se zakoniti zastopnik strinja s sodelovanjem mladoletne osebe v nagradni igri in se strinja s pravili nagradne igre. V kolikor prijava za sodelovanje mladoletne osebe ni podana na zgoraj navedeni način, se šteje kot neveljavna.

6. Varovanje osebnih podatkov

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci nagradne igre dovolijo organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov za namen nagradne igre, za kar bodo udeleženci tudi posredovali pisno izjavo za obdelavo osebnih podatkov iz točke 2.pravil. Organizator se zavezuje, da bo s posredovanimi podatki upravljal in jih varoval v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (t.i. GDPR). Podatki ne bodo posredovani nepooblaščeni tretji osebi ali kakorkoli drugače zlorabljeni.

Sodelujoči v nagradni igri lahko kadarkoli zahtevajo vpogled, prepis, kopiranje , dopolnitev, popravek, blokiranje ali izbris svojih osebnih podatkov oziroma prenehanje obdelave svojih posebnih podatkov za namene izvajanja te nagradne igre, skladno z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo EU o varstvu osebnih podatkov. Prav tako imajo posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, pravico, da od organizatorja zahtevajo omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi z njimi, kot tudi pravico do ugovora obdelavi in pravico do prenosljivosti podatkov. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima tudi pravico do vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu.

Osebni podatki nagrajencev se hranijo do izpopolnitve namena, za katerega so se zbirali in obdelovali, po izpolnitvi namena se osebni podatki zbrišejo. Osebni podatki se na izrecno zahtevo nagrajenca oz. sodelujočega v nagradni igri izbrišejo že prej. Osebni podatki nagrajencev, ki so prejeli nagrado v vrednosti nad 42 EUR se skladno z Zakonom o davčnem postopku hranijo 10 let, po poteku tega roka pa bo organizator nagradne igre tudi osebne podatke teh nagrajencev izbrisal.

Nagrajenec mora ob prevzemu nagrade podpisati izjavo, da se strinja z uporabo osebnih podatkov v reklamne namene.

7. Splošne določbe

Obveščenost o poteku nagradne igre:

 • Prebivalci okraja, kjer bo potekal ambulantni odkup, bodo prejeli po pošti reklamni letak.
 • Na spletni strani www.dinos.si.
 • Na plakatih po skladišču Dinos Ljubljana.
 • Na Dinosovem portalu Facebooka.
 

Organizator ima pravico do enostranskega preklica nagradne igre z ustreznim obvestilom v katerikoli fazi izvedbe v primeru bistvenih kršitev ali zlorabe pravil ali višje sile. V primeru katere od omejenih okoliščin, bosta žrebanje in podelitev nagrad nemudoma zaustavljena z enostransko odločitvijo organizatorja, ne glede na obveznosti morebitne objave. V tem primeru udeležencem nagradne igre ne bodo povrnjeni stroški ali neposredna ali posredna škoda, prav tako nagradna igra ne bo izvedena.

Vse dodatne informacije lahko fizične osebe dobijo na telefonski številki 01 561 06 30 ali na elektronskem naslovu info@dinos.si.

Dinos d.o.o.
Ljubljana, 17.6.2020