Ravnanje z embalažo in odpadno embalažo

Kaj je embalaža?

Embalaža so vsi izdelki iz kateregakoli materiala, namenjeni temu, da blago ne glede na to, ali gre za surovine ali izdelke, obdajajo ali držijo skupaj zaradi hranjenja ali varovanja, rokovanja z njim, njegove dostave ali predstavitve na poti od embalerja do končnega uporabnika.

Embalaža so tudi:

  1. izdelki, za katere se da očitno ugotoviti, da bo iz njih v nadaljnjih postopkih (npr. konfekcioniranje) izdelana embalaža, uporabljena za namene iz prejšnjega odstavka,
  2. nevračljivi predmeti, uporabljeni za namene iz točke a), in pomožna sredstva za embaliranje, ki se uporabljajo za ovijanje ali povezovanje blaga, zlasti za pakiranje, nepredušno zapiranje, pripravo za odpremo in označevanje blaga, in
  3. predmeti, ki ustrezajo merilom iz priloge 1, ki je sestavni del te uredbe.

 

  Merila za razvrščanje predmetov med embalažo in ponazoritveni primeri.

Embalaža

Zakaj se je potrebno vključiti v sistem ravnanja z odpadno embalažo?

V trenutku, ko je embalaža izpraznjena oz. odstranjena iz blaga, nastane odpadna embalaža, za katero je dolžan poskrbeti tisti, ki je embalažo skupaj z embaliranim blagom prvič vnesel oz. dal v promet na slovenskem trgu (zavezanec).

Za nastalo odpadno embalažo zavezanec (pravna oseba oz. podjetnik posameznik) poskrbi z vključitvijo v sistem ravnanja z odpadno embalažo.

V družbi Dinos prevzamemo in v vašem imenu izpolnimo vse obveznosti, ki vam jih nalaga zakonodaja.

Embalaža

Kdo je zavezanec in v katerem primeru?

Zavezanec za ravnanje z odpadno embalažo je pravna oseba oz. podjetnik posameznik, registrirana na območju RS, ki na letni ravni prva vnese (iz držav članic EU ali tretjih držav) embalirano blago ali embalažo na trg RS, v skupni količini 15 ton ali več*, in sicer:

V spodnji tabeli preverite, v katerih primerih je oseba zavezanec:

Pravna osebameznik je ZAVEZANEC v naslednjih primerih oz. podjetnik posa1.
Embalaža gre skupaj z izdelkom na slovenski trg*
2.
Embalaža gre skupaj z izdelkom v izvoz
  JE ZAVEZANEC
    NI ZAVEZANEC
1.1.
Dano v promet
1.2.
Ostane na dvorišču
 
Kupujete embalirane/ zapakirane izdelke od slovenskega dobavitelja
Uvažate embalirane/ zapakirane izdelke iz tujine (EU ali/in tretjih držav)
Embalirate/pakirate svoje izdelke
Kupujete embalažo od slovenskega ali tujega proizvajalca embalaže*

*Zavezanec je oseba, katere seštevek količin v stolpcih, označenih s »kljukico«, presega 15 ton na leto.
**Proizvajalec embalaže vam proda embalažo kot svoj izdelek, ki ga vi spremenite v embalažo, ko vanjo zapakirate svoj izdelek. Proizvajalec embalaže je zavezan za plačilo transportne embalaže (palete, ovijalna folija, plastični trakovi,…), s katero vam dostavi svoje izdelke. Ni pa zavezan za plačilo njegovih izdelkov, ki jih vi uporabite kot embalažo.

*Opomba: Predlog nove Uredbe znižuje prag iz 15 ton na 0 ton.

Embalaža

Kaj moram storiti, če dajem embalažo na trg RS?

  1. Pravna oseba oz. podjetnik posameznik, ki daje na trg več kot 15 ton embalaže mora prijaviti dejavnost in kvartalno poročati na FURS, plačevati okoljsko dajatev in skleniti Pogodbo o prenosu obveznosti ravnanja z embalažo in odpadno embalažo ali biti vpisan v evidenco individualnih sistemov ravnanja z odpadno embalažo. Več informacij je na voljo na spletni strani FURS.

  2. Pravna oseba oz. podjetnik posameznik, ki daje na trg manj kot 15 ton embalaže se mora registrirati pri Agenciji Republike Slovenije za okolje, ter poročati 1x letno na ARSO. Več informacij v zvezi s poročanjem je na voljo na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor. 
 

POZOR, IZJEMA! V primeru, da dajete na trg embalažo iz PVC, plastične nosilne vrečke ali nagrobne sveče, ste dolžni plačevati okoljsko dajatev in skleniti Pogodbo o prenosu obveznosti ravnanja z embalažo in odpadno embalažo, ne glede na to, ali dajete na trg manj ali več kot 15 ton embalaže.

Zaupajte prenos vaših obveznosti, ki vam jih nalaga zakonodaja, družbi za ravnanje z odpadno embalažo Dinos DROE Unirec.

Dolžnosti oseb, ki dajejo embalažo na trg RSManj kot
15 ton/leto
Več kot
15 ton/leto
vodenje evidence embalaže dane na trg  
vodenje evidence plastičnih vrečk  
registracija in letno poročanje na ARSO  
prijava dejavnosti in kvartalno poročanje na FURS  
plačevanje okoljske dajatve  
sklenitev pogodbe z DROE o prenosu obveznosti ravnanja z OE  
kvartalno poročanje na DROE  
poročanje plastičnih vrečk na ARSO (distributerji)  

 

Kako najenostavneje sklenem Pogodbo o prenosu obveznosti ravnanja z embalažo in odpadno embalažo?